kuplaptopa.pl Dell-PartnerDirect

Zobacz wszystkie newsy.

news picture

Dell Latitude serii 5000 z i7 w cenie notebooka z i3 ? W cenie dumpingowej 2000 zł taniej od ceny specjalnej! Plus w gratisie torba i myszka Dell. CENA: 3199 PLN netto.

https://kuplaptopa.pl/category/21309/LATITUDE-5330

Dodano: 2024-05-08
news picture

Połączony styl i komfort - perfekcyjny w każdym calu

https://kuplaptopa.pl/advanced_search_result.php?keywords=21KH0077PB&partner=0&agent=0 Dodano: 2024-03-13
news picture

Jesli kondycja baterii w Twoim laptopie nie jest zadowalająca napisz do nas a dobierzemy odpowiedni komponent!

https://kuplaptopa.pl/category/13377/Baterie

Dodano: 2024-02-08
news picture

Precision 5680 najlżejsza stacja robocza z RTX 5000 Ada na świecie! Pierwszy raz w obudowie z 1 kawałka aluminium

Mobilna stacja robocza 16" dla twórców. Dostępna z narzędziem Dell Optimizer for Precision opartym na sztucznej inteligencji, najnowszymi procesorami Intel® Core™ oraz kartami graficznymi NVIDIA®. Dodano: 2023-08-23
news picture

Najnowszy Dell Latitude 3440

14-calowy notebook oferujący inteligentną wydajność. Nowy touchpad, ulepszone funkcje współpracy i procesory Intel® Core™ trzynastej generacji. Dodano: 2023-08-08
news picture

Dell Vostro 5630 Lepsza wydajność. Większa produktywność.

Procesor Intel® Core™ 13. generacji z pamięcią LPDDR5 i kartą graficzną NVIDIA® RTX 2050 zapewnia najlepszą wydajność. Notebook o przekątnej 16″ i klawiaturą odporną na zalanie z certyfikatem MIL-810H zapewnia odporność na codzienne zużycie na skutek eksploatacji. Dodano: 2023-07-04

Kredyt kupiecki

OGÓLNE WARUNKI PRZYZNAWANIA I ŚWIADCZENIA USŁUGI ODROCZONEGO TERMINU PŁATNOŚCI - KREDYTU KUPIECKIEGO

1. Słownik pojęć

„Ogólne warunki przyznawania i świadczenia usługi odroczonego terminu płatności - kredytu kupieckiego” lub „OWU” – niniejszy dokument określający warunki przyznawania i realizacji Kredytu kupieckiego. Dokument ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Planowana współpraca Stron rozpoczyna się z chwilą złożenia Wniosku, który następnie podlega analizie przez KUPLAPTOPA.PL i może prowadzić do: - zaakceptowania przez KUPLAPTOPA.PL Warunków określonych we Wniosku albo - przedstawienia odmiennej propozycji Warunków przez KUPLAPTOPA.PL, które podlegają następnie akceptacji przez Klienta albo - negatywnej oceny Wniosku.

„Kuplaptopa.pl” – Kuplaptopa.pl Kamil Kornak z siedzibą w Warszawie ul. E. Warchałowskiego 1/81, posiadającą numer NIP 5170005223.

„Klient” – podmiot będący przedsiębiorcą, który ubiega się o przyznanie Kredytu kupieckiego lub podmiot, który spełnił wszystkie warunki i jest stroną Kredytu kupieckiego.

„Kredyt kupiecki” – ustalenia między KUPLAPTOPA.PL a Klientem co do świadczenia usługi odroczonego terminu płatności. Ustalenia stają się wiążące z chwilą, gdy KUPLAPTOPA.PL zaakceptuje Warunki określone we Wniosku albo, gdy Klient zaakceptuje Warunki zaproponowane przez KUPLAPTOPA.PL. Ustalenia między Stronami realizowane są w oparciu o: OWU, Wniosek i jego akceptację (wraz z ewentualnymi zastrzeżeniami lub uzupełnieniami).

„Wniosek” – dokumentacja stanowiąca oświadczenie podmiotu o woli ubiegania się o przyznanie Kredytu kupieckiego. Dokumentacja aplikacyjna dostępna jest poniżej lub pod adresem www.kuplaptopa.pl/kredyt_kupiecki.php

„Warunki” – wysokość limitu kredytowego i termin płatności wnioskowane przez Klienta albo zaproponowane przez KUPLAPTOPA.PL, które w każdym przypadku podlegają akceptacji przez drugą Stronę.

„Strony” – Kuplaptopa.pl oraz Klient;

„Strona” – Jeden z podmiotów Kuplaptopa.pl lub Klient.

2. Kredyt kupiecki. Warunki współpracy w zakresie realizacji transakcji z odroczonym terminem płatności i uzyskaniem Kredytu kupieckiego

2.1

Odroczony termin płatności oznacza, że do realizacji zamówienia KUPLAPTOPA.PL przystępuje natychmiast po dokonaniu analizy zdolności kredytowej Klienta i zaakceptowaniu Warunków albo gdy Klient zaakceptuje Warunki zaproponowane przez KUPLAPTOPA.PL, a zapłatę za zamówiony towar Klient realizuje dopiero po otrzymaniu przesyłki. Informacja o terminie płatności znajduje się zawsze na fakturze dołączonej do zamówienia.

2.2

Wysokość limitu jest wnioskowana przez Klienta albo proponowana przez KUPLAPTOPA.PL, indywidualnie na podstawie analizy ryzyka kredytowego Klienta oraz potrzeb  wynikających z potencjalnych rozmiarów współpracy handlowej. Decyzję o limicie kredytowym podejmuje KUPLAPTOPA.PL.

2.3

Warunkiem ubiegania się o przyznanie odroczonego terminu płatności jest dokonanie w KUPLAPTOPA.PL minimum dwóch transakcji w ciągu 12 miesięcy do chwili złożenia Wniosku. Następnie wypełnienie i przesłanie na adres [email protected] Wniosku a w przypadku wymaganych załączników: Wniosku wraz z kompletem załączników.
Wypełnij wniosek online.

Wniosek musi zostać podpisany przez osobę lub osoby należycie umocowane do reprezentowania lub działania w imieniu Klienta, tj. ujawnione w stosownej ewidencji/rejestrze lub legitymujące się skutecznym pełnomocnictwem. Jeżeli Wniosek jest niepoprawnie wypełniony lub podpisany przez osoby do tego nieuprawnione Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony o niezgodnościach i możliwości dokonania ich uzupełnienia w terminie 7 dni od daty wysłania powiadomienia przez KUPLAPTOPA.PL.

Wniosek udostępniony jest w formacie PDF - do jego otwarcia konieczny jest program Adobe Reader w wersji co najmniej 6.0.
Pobierz darmowy program Adobe Reader tutaj

2.4

Wymagane dokumenty stanowiące załączniki do Wniosku:

 1.     poświadczona „za zgodność z oryginałem” kopia umowa spółki – w przypadku spółki cywilnej,
 2.     pełnomocnictwo – jeśli wniosek podpisywany jest przez pełnomocnika.

2.5

Klient poprzez złożenie Wniosku oświadcza, że:

 1. zapoznał się z OWU, rozumie i akceptuje ich treść;
 2. stan wpisów w KRS albo CEIDG nie uległy zmianie oraz, że osoba/y podpisujące Wniosek jest/są umocowana/e do reprezentowania albo, że udzielone pełnomocnictwo/a, którymi posługuje/ą się nie zostało/y zmienione, odwołane, ani nie wygasło;
 3. wszelkie zapewnienia i deklaracje oraz oświadczenia przed związaniem niniejszymi OWU, a w szczególności dotyczące statusu prawnego oraz organizacji i finansów, są prawdziwe i wiążące oraz, że niezwłocznie poinformują KUPLAPTOPA.PL o zmianach dotyczących tych danych, w przypadku ich zaistnienia;
 4. na dzień nawiązania współpracy nie toczą się postępowania likwidacyjne, naprawcze lub upadłościowe lub tez inne postępowania związane z ustaniem ich istnienia, zagrożeniem lub zaistnieniem ich niewypłacalności, a także nie zawieszono prowadzenia swej działalności, jak również nie zachodzą podstawy do ich wszczęcia;
 5. nie toczą się przeciwko niemu postępowania sądowe lub inne postępowania zmierzające do zabezpieczenia, ustalenia, zasądzenia lub wyegzekwowania należności pieniężnych lub świadczeń niepieniężnych, o wartości przekraczającej wartość majątku/kapitału oraz dochodzonych w tych postępowaniach kwot, a także łącznej wysokości roszczeń;
 6. zobowiązuje się w trakcie związania OWU, pod rygorem wypowiedzenia Kredytu kupieckiego ze skutkiem natychmiastowym, do niezwłocznego powiadomienia KUPLAPTOPA.PL o zaistnieniu którejkolwiek ze wskazanych okoliczności lub ich zmianie.

2.6

KUPLAPTOPA.PL zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji Wniosku i wezwania do przedłożenia dodatkowych zaświadczeń lub oświadczeń, w szczególności następujących: poświadczone „za zgodność z oryginałem” kopie PIT/CIT za poprzedni rok podatkowy; poświadczone „za zgodność z oryginałem” kopie dokumentów finansowych za ostatni rok obrotowy oraz za ostatni kwartał roku bieżącego PIT, CIT, bilans, rachunek zysków i strat, F-01/; poświadczone „za zgodność z oryginałem” kopie rocznego sprawozdania finansowego za ostatni zakończony rok obrachunkowy oraz skrócone sprawozdania finansowe za ostatni kwartał roku bieżącego; poświadczone „za zgodność z oryginałem” kopie zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu ze składkami i podatkami (wydane nie dawniej niż na trzy miesiące przed złożeniem Wniosku).

2.7

Wszelkie oświadczenia woli i wiedzy pomiędzy KUPLAPTOPA.PL a Klientem w związku z aplikacją o Kredyt kupiecki, jego wykonywaniem lub dochodzeniem roszczeń z nim związanych mogą być składane w formie elektronicznej drogą e-mailową. Oświadczenia takie uważane są za skutecznie złożone i wiążące z chwilą, gdy zostały wprowadzone do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby druga strona mogła zapoznać się z ich treścią. W przypadku Klienta wiążąca jest korespondencja wysłana przez KUPLAPTOPA.PL na adres wskazany we Wniosku.

2.8

Po dokonaniu akceptacji Wniosku przez KUPLAPTOPA.PL albo  akceptacji zaproponowanych Warunków przez Klienta - Klient zobowiązany jest przesłać podpisany oryginał Wniosku wraz z wszystkimi załącznikami na adres:

KUPLAPTOPA.PL
Dział Kontroli Należności
ul. Polnych Kwiatów 11
05-126 Nieporęt

Linia kredytowa  zostanie otwarta po otrzymaniu przez KUPLAPTOPA.PL oryginału Wniosku.

2.9

Niezależnie od wyniku weryfikacji Wniosku decyzja KUPLAPTOPA.PL zostanie przekazana Klientowi drogą e-mailową.

2.10

Czas rozpatrywania Wniosku liczony jest od chwili otrzymania przez KUPLAPTOPA.PL kompletnej dokumentacji i mając na względzie najlepsze praktyki biznesowe stosowane przez KUPLAPTOPA.PL, wynosi on średnio dwa dni robocze, jednakże w indywidualnych przypadkach może on ulec wydłużeniu.

2.11

Jeżeli podczas trwającej współpracy będą miały miejsce istotne zmiany w przedsiębiorstwie Klienta (np. zmiana adresu, zmiana reprezentacji), jest on zobowiązany niezwłocznie poinformować Dział Kontroli Należności KUPLAPTOPA.PL o tym fakcie, nie później niż w terminie 7 dni od daty ich zaistnienia. Klient ponosi odpowiedzialność za brak poinformowania KUPLAPTOPA.PL o zaistnieniu w/w zmian, a oświadczenia złożone na wcześniej podane dane Klienta uważane są za skuteczne.

2.12

Zamówienie złożone przez Klienta nie może być realizowane jeżeli jego wartość przekracza wysokość pozostałego do wykorzystania limitu.

2.13

Klient zobowiązuje się regulować swoje należności terminowo. W przypadku opóźnienia w płatnościach zostaną naliczone odsetki ustawowe. Wszelkie opóźnienia w płatnościach mogą skutkować wstrzymaniem możliwości dokonywania dalszych zakupów do czasu uregulowania zaległej należności. Natomiast zaległości przekraczające 30 dni powodują rozwiązanie współpracy ze skutkiem natychmiastowym, a przeterminowane płatności zostaną skierowane do dalszej windykacji bez dodatkowego wezwania.

2.14

KUPLAPTOPA.PL zastrzega sobie prawo do okresowej weryfikacji kondycji finansowej Klienta i w przypadku zaistnienia konieczności wezwanie do przedłożenia dodatkowych zaświadczeń lub oświadczeń o których mowa w pkt 2.6.

2.15

W sprawach dotyczących płatności Klient może kontaktować się z Działem Kontroli Należności w KUPLAPTOPA.PL: 888 999 899, e-mail: [email protected] .

2.16

W wyjątkowych przypadkach, na prośbę Klienta i w celu przyspieszenia realizacji transakcji, KUPLAPTOPA.PL może wyrazić zgodę na otwarcie limitu kredytowego na podstawie kompletnych i prawidłowo wypełnionych kserokopii: Wniosku lub Wniosku wraz z załącznikami.

2.17

W wyjątkowych sytuacjach, na prośbę Klienta, dopuszcza się udzielenie zgody na przyznanie Kredytu kupieckiego bez spełnienia wszystkich warunków, wówczas współpraca oparta jest na indywidualnie określonych zasadach.

2.18

Uzyskanie Kredytu kupieckiego jest równoznaczne z wyrażeniem przez Klienta zgody na cesję praw przysługujących KUPLAPTOPA.PL wobec Klienta, na dowolny podmiot trzeci.

 

3. Zmiana wysokości limitu kredytowego lub zmiana terminu płatności

3.1

W trakcie współpracy istnieje możliwość wnioskowania o zmianę wartości przyznanego limitu kredytowego lub zmianę terminu płatności. W tym celu należy przesłać na adres [email protected] wypełniony „Wniosek o zmianę warunków kredytu kupieckiego".
Wniosek można pobrać tutaj.

3.2

Po dokonaniu weryfikacji Wniosku:

 1. jeśli weryfikacja jest negatywna - Klient nie otrzymuje zgody na wnioskowaną zmianę wysokości limitu kredytowego lub terminu płatności, wówczas utrzymane zostają dotychczasowe warunki limitu kredytowego, limit kredytowy może być również zmniejszony lub cofnięty;
 2. jeśli weryfikacja jest pozytywna - Klient otrzymuje zgodę na zmianę wysokości limitu kredytowego lub zmianę terminu płatności, wówczas zmiana zaczyna obowiązywać po dostarczeniu przez Klienta do KUPLAPTOPA.PL oryginału Wniosku.

3.3

W wyjątkowych sytuacjach, na prośbę Klienta, dopuszcza się podwyższenie limitu kredytowego bez spełnienia wszystkich warunków. Wówczas współpraca oparta jest na indywidualnie określonych zasadach.

4. Utrzymanie Kredytu kupieckiego

4.1

Brak transakcji w terminie 12 miesięcy od daty ostatniego zakupu powoduje, iż współpraca z Klientem na zasadach określonych w OWU ulega zakończeniu. Wznowienie współpracy wiąże się z ponownym przeprowadzeniem procedury aplikacyjnej.

4.2

Warunkami utrzymania Kredytu kupieckiego są:

 1. dokonanie minimum dwóch transakcji w ciągu ostatnich 12 miesięcy - stan dokonywania zakupów przez Klientów jest raz w miesiącu weryfikowany;
 2. pozytywna historia płatności – oznaczająca brak istnienia w przeszłości lub bieżąco zaległości w regulowaniu płatności względem KUPLAPTOPA.PL.

4.3

Jeżeli Klient posiada przeterminowane płatności, KUPLAPTOPA.PL zastrzega sobie prawo do wstrzymania przyjmowania zamówień od Klienta oraz bieżącej sprzedaży, do momentu uregulowania zaległości.

4.4

Limit Kredytu kupieckiego może być także zmniejszony lub cofnięty w odniesieniu do Klientów, których kondycja finansowa uzasadnia przypuszczenie niewypłacalności.

4.5

W przypadku, gdy KUPLAPTOPA.PL podejmie decyzję o zmniejszeniu lub cofnięciu limitu, ponowny Kredyt kupiecki może być przyznany po złożeniu nowego Wniosku i dokonaniu pozytywnej analizy zdolności kredytowej Klienta przez KUPLAPTOPA.PL.

5. Klauzula tajemnicy handlowej, zakaz konkurencji

5.1

Każda ze Stron zobowiązuje się nie ujawniać i nie wykorzystywać jakichkolwiek informacji dotyczących zawieranych przez nie transakcji, ani też informacji handlowych lub organizacyjnych przekazanych jej przez drugą ze Stron w związku z prowadzoną współpracą, w okresie jej prowadzenia, jak i rok po zakończeniu współpracy Stron, chyba, że byłyby to informacje dostępne publicznie lub ich ujawnienie wymagane jest przez przepisy prawa.  Przez tajemnicę handlową KUPLAPTOPA.PL rozumie się informację niejawną, która uzyskana została w związku z czynnościami wykonywanymi w ramach aplikacji i realizacji Kredytu kupieckiego, której ujawnienie mogłoby narazić na szkodę KUPLAPTOPA.PL, na którą składają się w szczególności nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne, handlowe lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których KUPLAPTOPA.PL podjął niezbędne działania w celu zachowania poufności. Klient  zobowiązuje się do przestrzegania ścisłej tajemnicy i ochrony wszelkich informacji jakie uzyskał i uzyska, jednocześnie oświadcza, że nie będzie przekazywać, ujawniać lub wykorzystywać ich w zakresie, który mógłby naruszyć interes KUPLAPTOPA.PL.

5.2

Zabronione jest wykorzystywanie informacji pozyskanych w związku z aplikacją i realizacją Kredytu kupieckiego do działalności konkurencyjnej. Przez taką działalność rozumie się wykorzystywanie informacji w ramach jakiegokolwiek stosunku, na jakiejkolwiek podstawie, zarobkowych jak i nie zarobkowych, samodzielnie lub niesamodzielnie, osobiście lub pośrednio, na rzecz podmiotów konkurencyjnych wobec KUPLAPTOPA.PL, w okresie prowadzenia współpracy Stron, jak i rok po jej zakończeniu.

5.3

Klient ponosi odpowiedzialność za zachowanie tajemnicy również przez swoich pracowników i osoby współpracujące z nim na jakiejkolwiek podstawie prawnej.

5.4

W przypadku naruszenia powyższych postanowień KUPLAPTOPA.PL ma prawo dochodzenia odszkodowania, na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym, w tym również odszkodowania za utracone korzyści.

6. Przetwarzanie danych, informacje handlowe

6.1

Klient oświadcza i zapewnia, że osoby, których dane osobowe wymienione są we Wniosku  wyraziły zgodę na przetwarzanie podanych we Wniosku danych osobowych.

6.2

Podanie danych osobowych wymienionych we Wniosku jest dobrowolne, przy czym brak ich ujawnienia skutkuje odrzuceniem Wniosku.

6.3

Administratorem danych osobowych jest KUPLAPTOPA.PL. Klient ma w każdym czasie prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz posiada prawo ich zmiany oraz usunięcia, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że usunięcie danych oznacza zakończenie współpracy na zasadach określonych w OWU.

6.4

Dane osobowe przetwarzane są celem dokonania analizy Wniosku, realizacji Kredytu kupieckiego oraz w związku z działaniami marketingowymi KUPLAPTOPA.PL.

6.5

Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od KUPLAPTOPA.PL wiadomości przesyłanych pocztą elektroniczną na podany przez niego we Wniosku adres e-mail, dotyczących działalności KUPLAPTOPA.PL, w tym wiadomości o charakterze informacji handlowych.

7. Postanowienia końcowe

7.1

Wszelkie doręczenia jak i oświadczenia złożone w formach wskazanych powyżej jak i na adresy, a w szczególności mailowe wskazane powyżej  lub we Wniosku wiążą Strony od momentu ich złożenia.

7.2

Niniejsze OWU reguluje zasady współpracy pomiędzy Stronami w zakresie określonym powyżej i są wiążące od momentu ich udostępnienia na stronie internetowej KUPLAPTOPA.PL pod adresem www.kuplaptopa.pl/informacje/regulamin_owu.html

7.3

KUPLAPTOPA.PL zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany OWU, przy czym ewentualne zmiany  obowiązywać będą od chwili ich opublikowania na stronie internetowej. Klientowi, który ma aktywny Kredyt kupiecki przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do wprowadzonych zmian, w terminie 3 dni od ich opublikowania; brak zgłoszenia zastrzeżeń uważa się za akceptację wprowadzonych zmian.

7.4

Strony postanawiają, że w razie powstania sporów na tle wykonania niniejszych postanowień, sądem właściwym będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby KUPLAPTOPA.PL.

 

Obowiązuje od 2.09.2016 r.