kuplaptopa.pl Dell-PartnerDirect


TIK i do przodu - projekt szkoleniowy w zakresie nauki obsługi technologii informacyjno-komunikacyjnych

TIK i do przodu

Masz ukończony 25 rok życia

Masz potrzebę podniesienia własnych kompetencji?

Mieszkasz w województwie mazowieckim?

Chcesz nauczyć się wykorzystywać skutecznie komputer oraz internet?

W takim razie ten projekt jest dla Ciebie!


Projekt adresowany jest do osób, które łącznie spełniają następujące kryteria:

  • mają miejsce zamieszkania, pracy lub nauki w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa mazowieckiego
  • nie posiadają znajomości obsługi TIK na poziomie A (Digital Competence Framework)
  • posiadają niskie kwalifikacje - do IS CED 3 włącznie
  • z własnej inicjatywy zgłaszają chęć nabywania / uzupełniania / podwyższenia umiejętności w zakresie TIK
  • nie uczestniczyły we wsparciu LLL (life long learning) oferowanym w tożsamym zakresie w ramach POKL w latach 2013-2015

Sposób organizacji

Kursy organizowane są w terminach dogodnych dla uczestników - uwzględniając ich preferencje oraz dodatkowe uwarunkowania. Zajęcia będą realizowane w ciągu dnia, popołudniami lub w weekendy.

Masz pytania? Chcesz wziąć udział w projekcie?

Wszelkie pytania dotyczące projektu prosimy kierować na adres [email protected] oraz zachęcamy do kontaktu telefonicznego z personelem projektu pod nr tel: 690 877 725
Biuro projektu znajduje się w Nieporęcie przy ul. Jana Kazimierza 279.

Zapraszamy do udziału w projekcie


Projekt jest realizowany w ramach programu:
Działanie 10.2. Kompetencje kluczowe osób dorosłych,
Osi Priorytetowej 10. EDUKACJA dla rozwoju regionu,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Chcieliśmy poinformować, że zakończyliśmy etap rekrutacji uczestników projektu.

Poniżej listy osób zakwalifikowanych jako uczestnicy: